Poul Erik fotoVicedirektør Poul Erik Hansen, Statens Serum Institut:

 

"Ole har en utrolig evne til at få overblik over store informations-
mængder. Samtidig er han i stand til at gå helt ned i detaljeringsgrad. Han er fagligt velfunderet og utrolig kompetent uden at være så meget nørd, at han ikke kan tale med folk. I workshop forløbene beviste han, at han er dygtig til at gå i dialog med brugerne og sætte sig ind i deres virkelighed. Ole har været til meget stor hjælp - og han har leveret en overordentlig god og forståelig dokumentation. Jeg er imponeret over bredden i hans formåen og stærkt begejstret for hans indsats."

 

MSF logo

Case: Optimering af takststyring i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Problemstilling
Ministeriet er ansvarlig for opgørelse af DRG-taksterne (Diagnose Relaterede Grupper), som populært sagt bruges til at beregne, hvad det koster at behandle patienterne på de danske sygehuse. Taksterne fremkommer ved en omfattende samkøring af aktivitets-, omkostnings- og patientdata fra landets sygehuse. Der er således et betydeligt potentiale i løbende at optimere arbejdsgange, organisering og IT-understøtning.

Løsning
Gennem kortlægning og analyse af arbejdsgange mellem ministeriet og sygehusene blev en række forbedringsområder afdækket. Ved aktivt at inddrage aktørerne fra ministeriet, regionerne og de enkelte sygehuse, blev adskillige konkrete forslag til dataopsamling, kvalitetssikring, rapportering og øget systemunderstøtning identificeret. De enkelte forbedringselementer er efterfølgende indarbejdet i en samlet dokumentation af hele DRG-området.

Resultat
Ved løbende at optimere arbejdsgange, organisering og IT-understøtning har det været muligt for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse vedvarende at forbedre opgørelserne og dokumentation af DRG-takster. Ved også at involvere aktører fra regioner og de enkelte sygehuse er der samtidig sket en løbende validering og "trykprøvning" af forbedringerne bredt blandt brugerne. 

Læs om udvikling af styringsmodeller under Performance Impact